Framställning om förbud mot spelannonser

By Administrator

En proposition om ett licenssystem som behandlar alla lika oavsett nationell härkomst ser ut att landa på riksdagens bord i vår. Mot den bakgrunden framstår det som obegripligt att Lotteriinspektionen nu väljer att ge maximal prioritet till det förbud som hos alla samhällsaktörer förutsätter närvaro av nyss nämnda skämskudde.

5. förbud att inom strandskyddsområde uppföra ny byggnad eller vidta annan åtgärd i strid mot 7 kap. 16 §, 6. föreskrifter om försiktighetsmått inom miljöskyddsområde meddel-ade med stöd av 7 kap. 20 §, 7. föreskrifter om inskränkning inom vattenskyddsområde meddelade med stöd av 7 … tades specialbestämmelsen om företagsförvärv på elmarknaden till 25 § 2 mom. i konkur-renslagen. I 25 § i konkurrenslagen föreskrivs det om förbud mot företagsförvärv och om uppställande av villkor för företagsförvärv. Enligt 1 mom. kan marknadsdomstolen på framställning av Kon- framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning, innehav och förande av anteckningar. Folkhälsomyndigheten får även meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd. Folkhälsomyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av lagen om förbud mot vissa 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om registrering av och underrättelse om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt lagen om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall.Med biträdesförbudsregister avses i förordningen det register som anges i 7 § nämnda lag.. Biträdesförbudsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling och … 10 a § URL – Framställning av tillfälliga exemplar Tillfälliga former av exemplar av verk får framställas, om framställningen utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och om exemplaren är flyktiga eller har underordnad betydelse i processen. Exemplaren får inte ha självständig ekonomisk betydelse. Framställning av exemplar enligt första stycket är tillåten

Förbud mot att röja vissa uppgifter i kyrkobokföringen 9 § Förbud gäller mot att röja uppgifter om enskilda personer i kyrkobokföringen. Förbudet gäller om det av någon särskild anledning kan antas att personen i fråga eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Förbud mot att röja uppgifter om säkerhetsåtgärder m.m.

TU och onlinespelsbranschen varnar för vad ett förbud mot utländska spelannonser på nätet kan innebära, Disney skapar innehåll för Snapchat och Rupert Murdoch ljög om 22 December 2016, 07:12 Förordning (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall Departement Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1985-05-23 Ändring införd SFS 1985:357 i lydelse enligt SFS 2019:778

Förordning (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall Departement Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1985-05-23 Ändring införd SFS 1985:357 i lydelse enligt SFS 2019:778

Förbud mot dubbelbestraffning Prohibition of double jeopardy Rättsvetenskap C-uppsats även om det nya avgörandet kan ha effekt på andra områden än skatteområden. framställning ska vara fri och opåverkad av forskarens moraliska och politiska värderingar.2 1. om förbud mot kommersiell annons i den mån annonsen används vidSFS 2015:151 marknadsföring av alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror; 2. om förbud mot kommersiell annons som används vid marknadsföring av andra varor än tobaksvaror samt tjänster om det i annonsen förekommer ett 16 §Den som bryter mot 4, 5, 6 eller 7 §eller förbud som har meddelats med stöd av 9 § döms, 1. om gärningen skett uppsåtligen. till böter eller fängelse i hö~st två år, 2. om gärningen skett av grov oaktsamhet, till böter eller fängelse i högst sex månader. I …

En av de många saker som gör spel i Storbritannien till en vind är kunskapen om att Storbritanniens spelkommission (UKGC) är på toppen av allt som har med spel att göra. Denna kommission grundades enligt villkoren i Gambling Act från 2005 och tog full kontroll cirka två år senare, 2007.

Konvention om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinva- pen samt om deras förstöring, London, Washington och Moskva den 10 april 1972 SÖ 1976:18 2 § Om en åtgärd i fråga om stall, annat förvaringsutrymme för djur eller hägn som kräver förprövning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 § har vidtagits utan någon sådan prövning, ska den myndighet som regeringen bestämmer besluta om förbud mot att utrymmet eller hägnet används för att hysa djur. Förbud mot att röja vissa uppgifter i kyrkobokföringen 9 § Förbud gäller mot att röja uppgifter om enskilda personer i kyrkobokföringen. Förbudet gäller om det av någon särskild anledning kan antas att personen i fråga eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Förbud mot att röja uppgifter om säkerhetsåtgärder m.m. konventionen om långlivade organiska föroreningar, nedan kallad ”konventionen”. (4) De största bristerna i gemenskapens nuvarande lagstift-ning om långlivade organiska föroreningar är att det saknas eller endast finns ofullständig lagstiftning om förbud mot framställning och användning av de kemika-

Framställning om ändrad krigs-placering för den som är krigs-placerad i en verksamhet som är gemensam för flera bemannings- (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Detta gäller dock inte om det finns Den som fullgör värnplikt

konventionen om långlivade organiska föroreningar, nedan kallad ”konventionen”. (4) De största bristerna i gemenskapens nuvarande lagstift-ning om långlivade organiska föroreningar är att det saknas eller endast finns ofullständig lagstiftning om förbud mot framställning och användning av … 2. Ansökningar om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor som kommit in till Statens folkhälsoinstitut före ikraftträdandet men som ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter. 2013:896 1. Denna förordning träder i … 1. varor som är narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) om inte annat följer av 15 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. 2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, eller 3. läkemedel som är … Konventioner mot kärnvapen. Det första internationella rättsliga redskapet för att förbjuda massförstörelsevapen var " konventionen om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstöring”, som trädde i kraft 1972 och med 183 konventionsstater.